ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182 / 2002

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16/2005
pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182 / 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333 / 2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

>(la data 20-mai-2005 titlul O.U.G. nr 16/2005  modificat de Articolul unic, punctul 1 din Legea nr. 151/2005)

 

Având în vedere necesitatea adoptării imediate a unui cadru juridic care să asigure urgentarea măsurătorilor aerofotogrammetrice necesare realizării de planuri topografice şi cadastrale,

ţinându-se cont de cerinţele Comunităţii Europene referitoare la realizarea Sistemului de identificare a parcelelor agricole, subsistem al Sistemului integrat de Administrare şi Control, de faptul că aceasta trebuie să îndeplinească condiţiile legale de funcţionare şi autorizare până la data de 1 ianuarie 2007 şi pentru a elimina riscul ca, începând cu această dată, un număr de aproximativ 3.000.000 de agricultori să rămână fără subvenţii comunitare, în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. - Litera h) a articolului 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 12 aprilie 2002, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"h) hărţile, planurile topografice, termogramele şi înregistrările aeriene efectuate la scări de zbor mai mari de 1 : 20.000, pe care sunt reprezentate elementele de conţinut sau obiective clasificate secrete de stat."

Art. II. - Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, se modifică după cum urmează:

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:

>(la data 20-mai-2005 partea introductiva a Art. II  modificata de Articolul unic, punctul 2 din Legea nr. 151/2005)

1. Alineatul (10) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

"(10) Unitatea de poliţie competentă poate acorda avizul persoanei prevăzute la alin. (9), care are cetăţenie română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European, a împlinit vârsta de 21 de ani, posedă pregătire corespunzătoare atribuţiilor ce îi revin, este cunoscută ca având o bună conduită cetăţenească şi nu a suferit condamnări pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie."

2. La articolul 39 litera a) va avea următorul cuprins:

"a) să fie cetăţean român sau cetăţean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European şi să aibă vârsta de cel puţin 18 ani;"

3. După alineatul (2) al articolului 40 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"(3) Pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, atestatul prevăzut la alin. (1) se poate elibera de poliţie pe baza documentelor doveditoare eliberate de autorităţile competente din statul de origine sau de provenienţă."

4. Articolul 70 va avea următorul cuprins:

"Art. 70. - Societăţile specializate de pază şi protecţie şi cele care desfăşoară activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum şi dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare, înfiinţate până la aceeaşi dată, sunt obligate ca, până la data de 10 septembrie 2005, să obţină licenţele şi avizele de funcţionare, completându-şi după caz, regulamentele de organizare şi funcţionare cu activităţile prevăzute de lege."

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

 
Bucureşti, 9 martie 2005.
Nr. 16

 

Contrasemnează:
Ministrul administraţiei şi internelor,
Vasile Blaga
Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur
p. Ministrul apărării naţionale,
Marius Bălu,
secretar de stat

Powered by Bullraider.com