LEGE nr.268 din 7 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2008

LEGE nr.268 din 7 noiembrie 2008
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor


Parlamentul României adoptă prezenta lege.


Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26 din 12 martie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 17 martie 2008, cu următoarele modificări şi completări:


1. La articolul I punctul 7, după alineatul (1) al articolului 58 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) pot procura în scopul deţinerii, respectiv, al portului şi folosirii, cel mult două arme neletale de autoapărare sau de tir sportiv din categoria celor prevăzute la categoria E din anexă.”


2. La articolul I punctul 12, alineatul (2) al articolului 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Posesorii armelor neletale prevăzute la categoria E pct. 24 din anexă pot deţine maximum 100 cartuşe pentru fiecare armă dintre cele pentru care au drept de port şi folosire.”


3. La articolul I, după punctul 26 se introduce un nou punct, punctul 261, cu următorul cuprins:
„261. La articolul 132, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 241, cu următorul cuprins:
«241. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 65 alin. (2);»”


4. La articolul I, după punctul 261 se introduce un nou punct, punctul 262, cu următorul cuprins:
„262. La articolul 132, după punctul 34 se introduce un nou punct, punctul 341, cu următorul cuprins:
«341. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 110 alin. (3); »”


5. La articolul I punctul 27, litera e) a alineatului (1) al articolului 133 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„e) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la pct. 9,10, 241, 28, 34, 341, 35, 38 şi 39;”


6. La articolul I, după punctul 27 se introduc două noi puncte, punctele 271 şi 272, cu următorul cuprins:
„271. La articolul 133, litera d) a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«d) confiscarea armei, celor prevăzute la pct. 221 şi 23; »
272. Articolul 135 se modifică şi va avea următorul cuprins:
«Regimul contravenţiilor
Art. 135. - Contravenţiilor prevăzute la art. 132 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu posibilitatea de a achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore jumătate din minimul amenzii.»”


7. La articolul II, litera c) a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„c) obţinerii permisului de armă, în cazul celor care au parcurs etapa prevăzută la lit. a).”


Art. II. - (1) Persoanele fizice care deţin înscrise în documentele care atestă dreptul de deţinere, respectiv, de port şi folosire un număr mai mare de arme decât cel prevăzut la art. 58 alin. (11) din Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligate ca în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legii să procedeze la înstrăinarea lor în condiţiile prezentei legi.
(2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) atrage după sine răspunderea penală conform prevederilor art. 136 1.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Bogdan Olteanu

p. PREŞEDINTELE
SENATULUI

Doru Ioan TărăcilăBucureşti, 7 noiembrie 2008
Nr. 268

Powered by Bullraider.com