HOTĂRÂRE Nr. 1010 din 25 iunie 2004

HOTĂRÂRE Nr. 1010 din 25 iunie 2004

pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 722 din 10 august 2004

MODIFICATA PRIN:

  •  H.G. NR. 1.698/2005 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
    - modifică anexa nr.3

În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Se aprobă Normele metodologice privind eliberarea, reînnoirea, suspendarea şi anularea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate de pază şi protecţie, avizarea conducătorilor şi atestarea agenţilor de pază, prevăzute în anexa nr. 1.

ART. 2

Se aprobă Normele metodologice privind eliberarea, reînnoirea, suspendarea şi anularea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei, avizarea conducătorilor şi a personalului tehnic al acestora, prevăzute în anexa nr. 2.

ART. 3

Se aprobă Normele tehnice privind proiectarea şi realizarea sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei, prevăzute în anexa nr. 3.

ART. 4

Se aprobă Documentele specifice necesare executării şi evidenţei serviciului de pază şi modelele acestora, prevăzute în anexa nr. 4.

ART. 5

Se aprobă Documentele pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire şi a cursurilor de calificare pentru personalul de pază şi gardă de corp, prevăzute în anexa nr. 5.

ART. 6

Nerespectarea prevederilor normelor metodologice şi tehnice prevăzute la art. 1 - 3 atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală.

ART. 7

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) neintroducerea sau nerespectarea modelelor stabilite pentru documentele specifice necesare executării şi evidenţei serviciului de pază, prevăzute în anexa nr. 4.

b) neefectuarea înscrierilor în registrul special pentru păstrarea evidenţei contractelor în ordine cronologică, în maximum 5 zile de la încheierea acestora, conform art. 22 alin. (3) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;

c) nefolosirea în serviciu a ecusonului de identificare de către personalul de pază sau gardă de corp;

d) dotarea personalului de pază ori folosirea de către acesta a cagulelor, măştilor de protecţie a feţei ori a cătuşelor;

e) nerespectarea regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare de către conducătorii societăţilor specializate în sisteme de alarmă, cu privire la angajarea, pregătirea şi controlul personalului de specialitate;

f) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (3) din normele tehnice prevăzute în anexa nr. 3;

g) înfiinţarea dispeceratelor de zonă fără avizarea regulamentului de organizare şi funcţionare de către Inspectoratul General al Poliţiei Române, ori nerespectarea prevederilor acestuia;

h) neinformarea imediată a unităţii de poliţie teritoriale cu privire la producerea situaţiilor care pot avea urmări asupra ordinii publice şi siguranţei persoanelor şi cu privire la evenimentele negative înregistrate în legătură cu serviciul de pază.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către poliţişti, jandarmi, precum şi de către primari sau împuterniciţi ai acestora, conform competenţelor ce le revin, potrivit legii.

(4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

ART. 8

Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat,

ministrul administraţiei şi internelor,

Marian Florian Săniuţă

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

Alexandru Radu Timofte

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae TănăsescuANEXA 1

NORME METODOLOGICE

privind eliberarea, reînnoirea, suspendarea şi anularea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate de pază şi protecţie, avizarea conducătorilor şi atestarea agenţilor de pază


CAP. 1

Eliberarea şi reînnoirea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate de pază şi protecţie


 SECŢIUNEA 1

Eliberarea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate de pază şi protecţie, care solicită licenţa după data intrării în vigoare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

ART. 1

Societăţile specializate de pază şi protecţie, denumite în continuare societăţi, se înfiinţează în condiţiile legii şi funcţionează cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii, în baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române.

ART. 2

(1) Pentru obţinerea licenţei de funcţionare, conducătorii societăţilor trebuie să depună la inspectoratul judeţean de poliţie sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi are sediul social societatea, următoarele documente:

a) cerere adresată Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia Poliţiei de Ordine Publică, prin care se solicită licenţierea pentru cel puţin unul dintre obiectele de activitate prevăzute de lege, înregistrată şi datată, din care să rezulte denumirea societăţii, adresa sediului social/administrativ, telefon, fax;

b) aviz de principiu eliberat de inspectoratul judeţean de poliţie sau, după caz, de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială va funcţiona societatea, referitor la obiectul de activitate, denumirea societăţii, avizarea asociatului/asociaţilor şi personalului de conducere, obţinut înaintea înmatriculării acesteia la oficiul registrului comerţului, aviz care rămâne valabil pentru licenţiere. Verificările în vederea avizării vor fi extinse şi asupra soţului, soţiei sau persoanei cu care coabitează asociatul/asociaţii şi personalul de conducere, sub aspectul cunoaşterii preocupărilor acestora, modului de comportare în societate şi antecedentelor penale;

c) documentele de constituire a societăţii potrivit legislaţiei comerciale şi certificatul constatator de la oficiul registrului comerţului;

d) copii ale documentelor de identitate, studii şi curriculum vitae ale asociaţilor şi administratorilor;

e) certificate medicale şi de atestare psihologică eliberate de unităţi autorizate, care să certifice capacităţile şi disponibilităţile conducătorilor societăţii pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin;

f) documente din care să rezulte că personalul de conducere posedă pregătire corespunzătoare atribuţiilor ce îi revin, respectiv atestate de absolvire a unor cursuri de calificare sau adeverinţe din care să rezulte că a profesat minimum un an în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor. Sunt exceptate de la obligaţia obţinerii certificatului profesional persoanele care fac dovada că provin din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

g) declaraţie pe propria răspundere, autentificată, a asociatului/asociaţilor cu privire la disponibilitatea financiară a societăţii de a asigura dotarea cu uniformă şi mijloace individuale de autoapărare şi prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicaţii, a mijloacelor audio-video, a aparaturii de recunoaştere şi identificare, a sistemelor de alarmă împotriva efracţiei, a sistemelor de cronometrare şi numărare, a centralelor de supraveghere, a dispeceratelor, a tehnicii de calcul şi a softului utilizat, a armamentului, a altor mijloace tehnice care vor face parte din dotarea societăţii în funcţie de obiectul de activitate;

h) declaraţii pe propria răspundere ale asociaţilor/administratorilor că nu au făcut parte din structuri de informaţii străine, organizaţii secrete transnaţionale şi nu au colaborat cu acestea;

i) prezentarea dovezilor de înregistrare cu denumirea societăţii şi a însemnelor distinctive înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, împreună cu planşele fotografice ale acestora, şi a notificării prin care se încunoştinţează consiliul judeţean sau, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti de faptul că societatea va avea sediul în zona de responsabilitate a acestora;

j) prezentarea dovezii de achitare a taxei pentru obţinerea licenţei de funcţionare;

k) regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor care va avea următoarea structură:

I. dispoziţii generale;

II. structura organizatorică a societăţii;

III. condiţii de angajare, cu respectarea legislaţiei muncii şi a prevederilor Legii nr. 333/2003;

IV. pregătirea personalului şi controlul acestuia în serviciu;

V. atribuţiile personalului societăţii, pe categorii: asociat, administrator, director executiv, şef de compartiment, şef de punct de lucru, şef de obiectiv, şef de tură, agent de pază, agent de însoţire transport bunuri şi valori, gardă de corp, servicii de consultanţă;

VI. dotarea personalului cu mijloace de protecţie şi autoapărare, în conformitate cu prevederile legale;

VII. dispoziţii finale, care să prevadă: precizări cu privire la colaborarea, în limitele legii, cu autorităţile publice competente, pentru a sesiza evenimentele negative în legătură cu serviciul de pază, precum şi informaţiile ce vizează siguranţa naţională a României; angajarea de a nu face concurenţă neloială şi a nu implica personalul în acţiuni ilegale; obligaţia de a comunica în termen de 15 zile Inspectoratului General al Poliţiei Române şi serviciului poliţiei de ordine publică competent teritorial modificările produse în organizarea, structura, adresa sediului, telefonul sau faxul societăţii ori încetarea sau întreruperea activităţii; obligaţia de a informa trimestrial serviciul de specialitate teritorial de poliţie despre activitatea desfăşurată.

(2) Persoanele angajate trebuie să transmită de îndată conducătorilor firmei datele şi informaţiile obţinute care vizează siguranţa naţională şi să comunice modul şi împrejurările în care au intrat în posesia lor. Conducătorii au obligaţia de a informa, la rândul lor, Serviciul Român de Informaţii sau alte autorităţi cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale şi de a pune la dispoziţia acestora suporturile pe care sunt fixate datele respective. Se interzic copierea, multiplicarea sau transmiterea acestor date şi informaţii de către cel care intră în posesia lor, precum şi comunicarea, sub orice formă, altor persoane fizice sau juridice neautorizate.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în xerocopie, în 4 exemplare.


ART. 3

Licenţa de funcţionare se acordă numai în situaţia în care toţi conducătorii societăţii sau reprezentanţii persoanelor juridice îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi au obţinut avizul Poliţiei şi Serviciului Român de Informaţii. Neacordarea avizului de către Serviciul Român de Informaţii nu se motivează în situaţia în care este fundamentată pe date şi informaţii ce privesc siguranţa naţională a României.


 SECŢIUNEA a 2-a

Eliberarea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate de pază şi protecţie autorizate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 333/2003

ART. 4

(1) Pentru obţinerea licenţei de funcţionare a societăţilor autorizate până la intrarea în vigoare a Legii nr. 333/2003, conducătorii acestora vor depune în termenul prevăzut de lege, la inspectoratele judeţene de poliţie sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi are sediul social, următoarele documente:

a) cererea prin care se solicită eliberarea licenţei;

b) copie a certificatului constatator, eliberat de oficiul registrului comerţului, privind situaţia actuală a societăţii;

c) dovada cu activităţile în derulare şi numărul de angajaţi, cu precizarea numărului celor care au obţinut certificatul de calificare;

d) certificat de înmatriculare, de tip nou, de la oficiul registrului comerţului;

e) prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicaţii, prezentarea mijloacelor audio-video, a aparaturii de recunoaştere şi identificare a dispeceratelor şi centrelor de supraveghere, a sistemelor de alarmă folosite împotriva efracţiei, a tehnicii de calcul şi a softului utilizat, a armamentului şi altor mijloace tehnice din dotare;

f) prezentarea dovezilor de înregistrare cu denumirea societăţii şi a însemnelor distinctive la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, împreună cu planşe fotografice ale acestora;

g) prezentarea dovezii de achitare a taxei pentru obţinerea licenţei de funcţionare;

h) regulamentul propriu de organizare şi funcţionare reactualizat în condiţiile prevăzute în secţiunea 1;

i) regulamentul propriu de organizare şi funcţionare şi autorizaţia în baza căreia a funcţionat, în original, în vederea retragerii;

j) certificatul de cazier fiscal şi dovada achitării taxelor şi impozitelor;

k) declaraţii pe propria răspundere ale asociaţilor/administratorilor că nu au făcut parte din structuri de informaţii străine, organizaţii secrete transnaţionale şi nu au colaborat cu acestea;

l) prezentarea notificării prin care se încunoştinţează consiliul judeţean sau, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti despre faptul că societatea are sediul în zona de responsabilitate a acestora.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în xerocopie, în 4 exemplare.


ART. 5

(1) Licenţa de funcţionare se acordă numai în situaţia în care toţi conducătorii societăţii sau reprezentanţii persoanelor juridice îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi au obţinut avizul din partea organelor de poliţie.

(2) Pentru societăţile care nu au activitate în derulare ori structura de personal conform regulamentelor proprii nu se acordă licenţă de funcţionare.

(3) Societăţile care şi-au încetat sau întrerupt activitatea pentru care au fost licenţiate, pe o perioadă mai mare de 6 luni, vor depune licenţele la serviciile poliţiei de ordine publică teritoriale, pentru a fi păstrate în evidenţa pasivă până la reluarea activităţii.


ART. 6

După expirarea termenului prevăzut de art. 70 din Legea nr. 333/2003, autorizaţiile eliberate în perioada 1996 - 2003 sunt nule de drept.


SECŢIUNEA a 3-a

Reînnoirea licenţelor de funcţionare a societăţilor specializate de pază şi protecţie

ART. 7

Societăţile pot solicita, prin inspectoratul judeţean de poliţie sau, după caz, prin Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia Poliţiei de Ordine Publică reînnoirea la fiecare 3 ani a licenţei de funcţionare, prezentând în acest sens următoarele documente:

a) cererea prin care se solicită reînnoirea licenţei;

b) dovada activităţilor aflate în derulare şi numărul de angajaţi;

c) cazierul fiscal şi dovada achitării taxelor şi impozitelor;

d) dovada achitării taxei de licenţiere;

e) prezentarea listei cu materialele şi tehnica ce face parte din dotarea societăţii, în funcţie de obiectul de activitate;

f) copie a certificatului constatator eliberat de oficiul registrului comerţului privind situaţia actuală a societăţii;

g) licenţa în original.


ART. 8

În cazul eliberării şi reînnoirii licenţelor societăţilor, avizul Serviciului Român de Informaţii este obligatoriu.

ART. 9

Societăţile care solicită eliberarea ori reînnoirea licenţei pot avea ca obiect de activitate numai activităţile prevăzute de Legea nr. 333/2003.

ART. 10

Reînnoirea licenţelor se poate solicita cu cel puţin 5 luni înaintea expirării termenului de valabilitate. CAP. 2

Suspendarea dreptului societăţilor specializate de pază şi protecţie de a încheia noi contracte şi de a angaja personal

ART. 11

Unitatea din care face parte agentul care constată săvârşirea uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 60 lit. g) din Legea nr. 333/2003, care atrage suspendarea pe o perioadă de la o lună la 3 luni a dreptului societăţii sancţionate de a încheia noi contracte şi de a angaja personal, comunică despre aceasta, după achitarea sancţiunii contravenţionale aplicate sau după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a respins contestaţia împotriva procesului-verbal de contravenţie, serviciului poliţiei de ordine publică din cadrul inspectoratului judeţean de poliţie în a cărui rază teritorială se află sediul social al societăţii care ţine evidenţa acestora sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, în vederea dispunerii măsurilor legale.

ART. 12

La înregistrarea a cel puţin două astfel de contravenţii în interval de 3 luni, serviciul poliţiei de ordine publică din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, pe baza raportului cu sancţiunile aplicate şi motivaţia acestora, dispune, în funcţie de gravitatea faptelor, suspendarea dreptului societăţii sancţionate de a încheia noi contracte şi de a angaja personal pe o perioadă de la o lună la 3 luni, comunicând măsura Inspectoratului General al Poliţiei Române, Serviciului Român de Informaţii, oficiului registrului comerţului, inspectoratului teritorial de muncă, precum şi societăţii în cauză, data de la care începe să curgă termenul de suspendare şi durata acesteia.


 CAP. 3

Anularea licenţelor de funcţionare a societăţilor specializate de pază şi protecţie

ART. 13

(1) În cazul în care se constată săvârşirea uneia dintre faptele prevăzute de art. 62 din Legea nr. 333/2003, retragerea avizului prealabil al Serviciului Român de Informaţii ori neprezentarea pentru reînnoirea licenţei în termenul prevăzut de lege, Inspectoratul General al Poliţiei Române sau, după caz, instanţa de judecată va dispune anularea licenţei.

(2) Inspectoratul judeţean de poliţie sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, sesizat/sesizată de săvârşirea uneia dintre faptele care atrag anularea licenţei, în termen de 30 de zile, va efectua cercetări şi va stabili împrejurările comiterii faptei. În caz de confirmare, dosarul împreună cu licenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale societăţii vor fi înaintate, cu raport motivat, la Inspectoratul General al Poliţiei Române, care în termen de 10 zile va dispune.

ART. 14

(1) Măsura anulării licenţei se comunică societăţii sancţionate, Serviciului Român de Informaţii, inspectoratului judeţean de poliţie sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti care a făcut propunerea şi la oficiul registrului comerţului teritorial.

(2) Licenţierea societăţilor cărora le-a fost anulată licenţa se poate solicita la un an după rămânerea definitivă a măsurii.

(3) Pierderea ori deteriorarea licenţei de funcţionare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. CAP. 4

Avizarea conducătorilor societăţilor specializate de pază şi protecţie

ART. 15

Conducătorii societăţilor numiţi după licenţierea acestora depun la inspectoratele judeţene de poliţie sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe raza cărora îşi au sediul societăţile, următoarele documente:

a) cerere prin care se solicită avizarea, înregistrată şi datată, din care să rezulte denumirea societăţii, adresa sediului social sau administrativ, telefon, fax;

b) copii ale documentelor de identitate, studii, pregătire şi curriculum vitae ale asociatului sau asociaţilor, precum şi ale persoanelor care urmează să asigure conducerea operativă a activităţilor de pază, îndeplinind funcţii de administrator, director executiv ori alte funcţii similare;

c) documente din care să rezulte calitatea sau funcţia pe care urmează să o deţină în societate;

d) declaraţiile pe propria răspundere că nu a făcut parte din structuri de informaţii străine, organizaţii secrete transnaţionale şi nu a colaborat cu acestea;

e) certificatul de cazier judiciar.

ART. 16

Condiţiile de avizare prevăzute de lege sunt cumulative, iar neîndeplinirea uneia dintre acestea determină neacordarea avizului.

ART. 17

Avizul este obligatoriu, iar termenul de emitere al acestuia este de 30 de zile şi se comunică persoanelor menţionate, fără ca avizul negativ să fie motivat.

ART. 18

Avizul este obligatoriu şi pentru directorii sucursalelor şi ai punctelor de lucru.CAP. 5

Avizarea şi atestarea personalului de pază şi gardă de corp

ART. 19

Avizarea se solicită de către conducătorul unităţii angajatoare sau al unităţii care organizează cursurile de calificare, prezentând subunităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială domiciliază cel în cauză următoarele documente:

a) cerere, datată şi înregistrată din partea unităţii angajatoare sau care organizează cursurile de calificare, prin care se solicită avizarea;

b) copie de pe actul de identitate;

c) fişa medicală din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi psihic pentru serviciul de pază;

d) copie de pe ultimul act de studii;

e) certificatul de cazier judiciar.

ART. 20

În raport cu importanţa bunurilor şi valorilor ce urmează a fi protejate, precum şi pentru protecţia persoanelor şi a celor care execută serviciul de gardă de corp, personalul de pază poate fi dotat cu arme de foc, bastoane de cauciuc sau tomfe, pulverizatoare iritant-lacrimogene de capacitate mică şi alte mijloace de apărare autorizate de legislaţia în vigoare, după avizarea planului de pază sau de transport bunuri şi valori ori a planului de protecţie.

ART. 21

Documentele pentru obţinerea avizului poliţiei pentru portarmă se depun la serviciile poliţiei de ordine publică din inspectoratele judeţene de poliţie sau din Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, situaţie în care se depun documentele prevăzute la art. 19, precum şi rezultatul testării psihologice efectuate la un laborator autorizat.

ART. 22

(1) Pentru persoanele care urmează să execute serviciul de pază la unităţi care deţin secrete de stat sau care desfăşoară activităţi de interes strategic se solicită, pe lângă avizul poliţiei, şi avizul secţiei judeţene a Serviciului Român de Informaţii.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) prezintă şi declaraţii pe propria răspundere că nu au făcut parte din organizaţii secrete transnaţionale, servicii de informaţii sau structuri militare ori paramilitare străine, că nu au fost pregătite de acestea pentru desfăşurarea unor activităţi specifice şi că nu au participat la conflicte militare externe.

ART. 23

(1) Angajatorul eliberează ordinul de serviciu pentru portarmă, care se vizează anual de către serviciul poliţiei de ordine publică din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie sau de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz.

(2) Ordinul de serviciu pentru portarmă trebuie să cuprindă: numele de familie şi prenumele personalului de pază, seria şi numărul actului de identitate, funcţia deţinută, seria şi calibrul armei, cantitatea de muniţie, semnătura conducătorului persoanei juridice şi ştampila, spaţii pentru fotografie şi viza anuală a organelor de poliţie sau a Jandarmeriei Române, după caz.

ART. 24

Avizul favorabil poate fi retras când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza emiterii acestuia şi se comunică societăţii în cauză.

ART. 25

Atestarea personalului pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor şi de gardă de corp se face după obţinerea avizului din partea organelor de poliţie şi absolvirea cursurilor de calificare, cu o durată minimă de 90 de zile, contra cost, în condiţiile stabilite de autoritatea publică ce răspunde de ocuparea şi formarea profesională.

ART. 26

Cursurile de calificare pentru personalul de pază pot fi organizate de Jandarmeria Română, Serviciul de Protecţie şi Pază, corpurile gardienilor publici, societăţile specializate de pază şi protecţie, precum şi de persoanele juridice care au înscris ca obiect de activitate codul CAEN 8042, care dispun de formatori calificaţi şi posedă baza materială şi documentară necesară.

ART. 27

După susţinerea examenului şi obţinerea certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională, absolventului i se eliberează de către Inspectoratul General al Poliţiei Române prin inspectoratele judeţene de poliţie sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, atestatul în baza căruia poate exercita profesia de agent de pază sau gardă de corp.

ART. 28

În cazul persoanelor atestate profesional, care urmează a fi dotate cu armament, se solicită avizul serviciilor de ordine publică judeţene sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, unde se depune rezultatul testării psihologice efectuate la un laborator autorizat şi cazierul judiciar.

ART. 29

Pentru agenţii de pază atestaţi, veniţi din alte societăţi, angajatorul solicită certificatul de cazier judiciar.

ART. 30

Modelul licenţei de funcţionare este prevăzut în anexa nr. 1A*).

ART. 31

Modelul atestatului în baza căruia personalul de pază exercită profesia de agent de pază sau gardă de corp este prevăzut în anexa nr. 1B*).

------------

*) Anexele nr. 1A şi 1B sunt reproduse în facsimil.
ANEXA 2

NORME METODOLOGICE

privind eliberarea, reînnoirea, suspendarea şi anularea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei, avizarea conducătorilor şi a personalului tehnic al acestora


CAP. 1

Eliberarea şi reînnoirea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei


SECŢIUNEA 1

Funcţionarea societăţilor specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei, care solicită licenţa după data intrării în vigoare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

ART. 1

Societăţile specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei, denumite în continuare societăţi, funcţionează în baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii, valabilă pe o perioadă de 3 ani.

ART. 2

Pentru obţinerea licenţei de funcţionare, conducătorul societăţii depune la inspectoratul judeţean de poliţie ori la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, în a cărui rază teritorială îşi are sediul social, următoarele documente:

a) cerere de eliberare a licenţei de funcţionare, din care să rezulte activităţile solicitate, adresa şi telefoanele sediului social şi administrativ;

b) documentele de constituire şi funcţionare ale societăţii, în xerocopii, respectiv: actul constitutiv, încheierea judecătorului-delegat de autorizare a constituirii şi certificatul de înmatriculare cu codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului. Obiectul de activitate al societăţii trebuie să cuprindă codurile CAEN: 7420 pentru proiectare, 4531

pentru instalare, 3162 pentru producţie şi 4534 pentru întreţinere, în funcţie de activităţile solicitate, cu excepţia instalării care este condiţionată de întreţinere;

c) documentele conducătorilor societăţii, constând în: actul de identitate, ultima diplomă de studii şi curriculum vitae, sens în care este necesar ca cel puţin o persoană să aibă pregătire în domeniu pentru a fi testată profesional de unitatea de poliţie competentă;

d) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului cu situaţia actualizată a societăţii, cu excepţia celor nouînfiinţate;

e) declaraţii pe propria răspundere ale asociaţilor/administratorilor că nu au făcut parte din organizaţii secrete transnaţionale, servicii de informaţii ori structuri militare sau paramilitare străine, că nu au fost pregătite de acestea pentru desfăşurarea unor activităţi specifice şi că nu au participat la conflicte militare externe;

f) certificat de cazier fiscal;

g) dovada achitării taxei de licenţiere;

h) regulamentul de organizare şi funcţionare, având structura următoare: dispoziţii generale, structura organizatorică a societăţii, condiţii de angajare a personalului, pregătirea şi controlul personalului, dotarea societăţii, modul de derulare a activităţilor licenţiate şi dispoziţii finale.

ART. 3

(1) Licenţa de funcţionare se acordă numai în situaţia în care toţi conducătorii societăţii, definiţi în norme, au obţinut avizul poliţiei şi Serviciului Român de Informaţii.

(2) Avizul negativ al Serviciului Român de Informaţii nu se motivează în situaţia în care este fundamentat pe date şi informaţii ce privesc siguranţa naţională a României.

(3) În cazul în care sunt asociaţi persoane juridice se anexează documentele de autorizare şi constituire ale acestora şi ale reprezentantului legal, care trebuie să obţină avizele menţionate. Aceleaşi condiţii sunt necesare şi în cazul societăţilor cu capital străin.

ART. 4

Cu ocazia licenţierii se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare şi se eliberează licenţa de funcţionare valabilă pe o perioadă de 3 ani.

ART. 5

Licenţierea persoanelor fizice autorizate în baza Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice se realizează similar ca la societăţile comerciale cu prezentarea autorizaţiei eliberate de primării în locul actului constitutiv, având declarate activităţile de instalare şi întreţinere de sisteme de alarmare. Persoanele fizice licenţiate au dreptul de a executa numai lucrări pentru locuinţe, anexe ale acestora şi alarme auto, care nu necesită întocmirea de proiecte supuse avizării poliţiei.

ART. 6

Societăţile cu obiect de activitate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, înfiinţate după intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, vor solicita inspectoratului judeţean de poliţie ori Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, avizul de principiu pentru conducători, înaintea înregistrării la oficiul registrului comerţului, aviz care rămâne valabil pentru licenţiere.


SECŢIUNEA a 2-a

Eliberarea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei, autorizate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 333/2003

ART. 7

Pentru eliberarea licenţelor de funcţionare, societăţile autorizate în baza Legii nr. 18/1996 privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor şi valorilor, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, trebuie să depună la inspectoratul judeţean de poliţie ori la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază teritorială îşi are sediul social, următoarele documente:

a) cerere de solicitare pentru eliberarea licenţei, din care să rezulte activităţile solicitate, adresa şi telefoanele sediului social şi administrativ;

b) originalele autorizaţiei eliberate de poliţie şi regulamentul aprobat, în vederea anulării acestora;

c) certificatul de înmatriculare cu codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului;

d) certificatul de cazier fiscal şi dovada achitării taxelor şi impozitelor;

e) certificatul constatator de la oficiul registrului comerţului cu situaţia actualizată a societăţii;

f) avizele conducătorilor societăţii, eliberate de poliţie;

g) declaraţii pe propria răspundere ale asociaţilor/administratorilor că nu au făcut parte din organizaţii secrete transnaţionale, servicii de informaţii ori structuri militare sau paramilitare străine, că nu au fost pregătite de acestea pentru desfăşurarea unor activităţi specifice şi că nu au participat la conflicte militare externe;

h) dovada activităţii în derulare, în special cu privire la contracte de instalare şi întreţinere şi la personalul de specialitate avizat;

i) lista cu echipamentele folosite, cu certificatele de calitate şi de provenienţă ale acestora, precum şi cu caracteristicile şi parametrii de funcţionare;

j) lista lucrărilor executate;

k) dovada achitării taxei de licenţiere.

ART. 8

Pentru societăţile care nu au activitate în derulare ori structura de personal conform regulamentului propriu nu se acordă licenţă de funcţionare.

ART. 9

Autorizaţiile de funcţionare ale societăţilor care nu se încadrează în termenul prevăzut de lege pentru obţinerea licenţei sunt nule de drept, acestea nemaiavând dreptul să desfăşoare activităţi în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei.


SECŢIUNEA a 3-a

Reînnoirea licenţelor de funcţionare a societăţilor specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei

ART. 10

Solicitarea reînnoirii licenţei de funcţionare a societăţii se realizează cu 5 luni înaintea expirării termenului de valabilitate a acesteia.

ART. 11

Pentru prelungirea licenţei de funcţionare a societăţilor se prezintă la inspectoratul judeţean de poliţie ori la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază teritorială îşi au sediul social, următoarele documente:

a) cerere de solicitare a prelungirii licenţei, din care să rezulte activităţile solicitate, adresa şi telefoanele sediului social şi administrativ;

b) certificatul de înmatriculare cu codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului;

c) certificat de cazier fiscal;

d) certificatul constatator de la oficiul registrului comerţului cu situaţia actualizată a societăţii;

e) avizele conducătorilor societăţii, eliberate de poliţie;

f) dovada achitării taxelor şi impozitelor;

g) dovada activităţii în derulare, în special cu privire la contracte de instalare şi întreţinere şi la personalul de specialitate avizat şi încadrat în muncă;

h) declaraţie pe propria răspundere a asociaţilor/administratorilor că nu au făcut parte din organizaţii secrete transnaţionale, servicii de informaţii ori structuri militare sau paramilitare străine, că nu au fost pregătiţi de acestea pentru desfăşurarea unor activităţi specifice şi că nu au participat la conflicte militare externe;

i) dovada achitării taxei de licenţiere;

j) lista cu echipamentele folosite, cu certificatele de calitate şi de provenienţă ale acestora, precum şi cu caracteristicile şi parametrii de funcţionare;

k) lista lucrărilor executate.

ART. 12

Prelungirea licenţei de funcţionare se poate acorda numai dacă societatea îndeplineşte cumulativ condiţiile stabilite la art. 11 lit. e) - i) şi a fost obţinut avizul Serviciului Român de Informaţii.

ART. 13

Întreaga documentaţie pentru obţinerea licenţei şi reînnoirea acesteia se depune în copie, în 4 exemplare.


CAP. 2

Suspendarea dreptului societăţii specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei de a încheia noi contracte şi de a angaja personal

ART. 14

Unitatea din care face parte agentul care constată săvârşirea uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 60 lit. g) şi h) raportat la prevederile art. 28 alin. (6) şi (7), art. 30, 31 şi ale art. 34 alin. (2) din Legea nr. 333/2003, care atrage suspendarea, pe o perioadă de la o lună la 3 luni, a dreptului societăţii sancţionate de a încheia noi contracte şi de a angaja personal, va comunica despre aceasta, după achitarea sancţiunii contravenţionale aplicate sau rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a respins contestaţia împotriva procesului-verbal de contravenţie, serviciului poliţiei de ordine publică din inspectoratul judeţean de poliţie în a cărui rază teritorială se află sediul social al societăţii, care tine evidenţa acestora, respectiv Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, în vederea dispunerii măsurilor legale.

ART. 15

La înregistrarea a cel puţin două astfel de contravenţii în interval de 3 luni, serviciul poliţiei de ordine publică din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, pe baza raportului cu sancţiunile aplicate şi motivaţia acestora, dispune, în funcţie de gravitatea faptelor, suspendarea dreptului societăţii de a încheia noi contracte şi de a angaja personal, pe o perioadă de la o lună la 3 luni, comunicând măsura Inspectoratului General al Poliţiei Române, Serviciului Român de Informaţii, oficiului registrului comerţului, inspectoratului teritorial de muncă, precum şi societăţii în cauză, data de la care începe să curgă termenul de suspendare şi durata acesteia.


CAP. 3

Anularea licenţelor de funcţionare ale societăţilor specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei

ART. 16

(1) În cazul în care se constată săvârşirea uneia dintre faptele prevăzute de art. 62 din Legea nr. 333/2003, retragerea avizului prealabil al Serviciului Român de Informaţii ori neprezentarea pentru reînnoirea licenţei în termenul prevăzut de lege, Inspectoratul General al Poliţiei Române sau, după caz, instanţa de judecată va dispune anularea licenţei.

(2) Inspectoratul judeţean de poliţie sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, sesizat/sesizată de săvârşirea uneia dintre faptele care atrag anularea licenţei, în termen de 30 zile, va efectua cercetări şi va stabili împrejurările comiterii faptei. În caz de confirmare, dosarul împreună cu licenţa şi regulamentul de funcţionare ale societăţii vor fi

înaintate, cu raport motivat, la Inspectoratul General al Poliţiei Române, care în termen de 10 zile va dispune.

ART. 17

Măsura anulării licenţei se comunică societăţii sancţionate, Serviciului Român de Informaţii, inspectoratului judeţean de poliţie sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti care a făcut propunerea şi la oficiul registrului comerţului teritorial.

ART. 18

(1) Licenţierea societăţilor cărora aceasta le-a fost anulată se poate solicita după un an de la rămânerea definitivă a măsurii de anulare.

(2) Pierderea ori deteriorarea gravă a licenţei se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.


CAP. 4

Avizarea conducătorilor de societăţi şi a personalului tehnic

ART. 19

Conducătorii de societăţi sunt persoanele fizice implicate operativ în activitatea societăţii, având o funcţie de conducere, respectiv: administratori, asociaţi, directori.

ART. 20

Asociaţii ori acţionarii care nu sunt implicaţi în societate vor da declaraţie pe propria răspundere despre aceasta, nefiind necesar avizul Poliţiei şi Serviciului Român de Informaţii.

ART. 21

Condiţiile de avizare a conducătorilor societăţii sunt cele stabilite pentru societăţile specializate de pază şi protecţie la art. 20 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 333/2003, iar pentru personalul tehnic, cele prevăzute pentru personalul de pază în art. 39 din aceeaşi lege.

ART. 22

Retragerea avizelor pentru conducătorii societăţilor şi personalul tehnic se face când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza acordării acestora ori conducătorii societăţilor şi personalul tehnic au săvârşit abateri în legătură cu serviciul, pentru care legislaţia muncii prevede desfacerea contractului de muncă, situaţie în care avizul poliţiei este nul de drept.


CAP. 5

Avizarea funcţionării dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei ART. 23

Pentru avizarea dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmă împotriva efracţiei, solicitantul va depune la inspectoratul judeţean de poliţie sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, în xerocopie, în 3 exemplare, următoarele documente:

a) cerere de avizare, înregistrată şi datată, adresată Inspectoratului General al Poliţiei Române;

b) regulamentul de organizare şi funcţionare a dispeceratului de monitorizare a sistemelor de alarmă împotriva efracţiei;

c) copie de pe licenţa eliberată de Inspectoratul General al Poliţiei Române;

d) poliţă de asigurare pentru evenimente;

e) contract de prestări de servicii încheiat între societatea specializată de pază şi protecţie care asigură intervenţia şi cea care realizează instalarea şi conectarea la dispecerat a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, dacă este cazul, ambele necesitând a fi licenţiate;

f) documentele de achiziţionare a echipamentelor.

ART. 24

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a dispeceratului de monitorizare a alarmelor cuprinde, în principal, următoarele capitole:

a) datele de identificare a societăţii;

b) serviciile pe care le prestează;

c) structura organizatorică a dispeceratului, cu specificarea dispozitivului de intervenţie şi a numărului de echipaje auto folosite pe schimb;

d) descrierea echipamentelor folosite, menţionându-se: tipul şi caracteristicile echipamentelor, numărul de linii telefonice disponibile pentru transmisia de date, semnalele monitorizate, iar pentru echipamentul radio se va preciza tipul de legătură cu obiectivul uni/bidirecţional, autonomia energetică, avize şi autorizaţii pentru funcţionarea în reţeaua de radiocomunicaţii date şi voce;

e) modul de transmitere a alarmelor pe categorii de obiective;

f) atribuţiile, pregătirea şi dotarea personalului pe categorii;

g) obligaţiile ce revin personalului de conducere şi categoriilor de angajaţi ai dispeceratului pentru respectarea prevederilor Legii nr. 333/2003;

h) modul de înregistrare a evenimentelor şi arhivarea acestora;

i) principiul realizării confirmării tehnice a timpului de intervenţie.

(2) În anexa la regulamentul de organizare şi funcţionare a dispeceratului se prezintă planşele foto cu autovehiculele folosite la intervenţie, vedere faţă, lateral şi spate.

ART. 25

Avizarea se solicită după achiziţionarea echipamentelor.

ART. 26

Anularea licenţelor societăţilor atrage de drept retragerea avizului acordat dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei.ANEXA 3

NORME TEHNICE

privind proiectarea şi realizarea sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei

CAP. 1

Dispoziţii generale

ART. 1

(1) Prezentele norme tehnice se aplică cu ocazia proiectării, instalării şi utilizării sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei.

(2) Prezentele norme tehnice se adresează atât societăţilor licenţiate specializate să execute astfel de lucrări, cât şi beneficiarilor de sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare, având caracter obligatoriu.

(3) Aplicaţiile cu sisteme de alarmare împotriva efracţiei se proiectează, se instalează şi se utilizează cu respectarea prezentelor norme tehnice.

ART. 2

Configuraţia sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei se stabileşte în funcţie de importanţa valorilor umane şi materiale şi a nivelului de risc evaluat.

ART. 3

(1) Echipamentele şi elementele componente ale acestor sisteme se utilizează în conformitate cu prevederile legii.

(2) În vederea certificării componentelor sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se înfiinţează în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române Laboratorul de încercări pentru clasificarea acestora şi stabilirea clasei de securitate în care se încadrează, denumit în continuare Laborator.

(3) Condiţiile de încadrare, organizare şi funcţionare a Laboratorului se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

ART. 4

Sunt supuse avizării proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracţiei destinate: unităţilor financiar-bancare, instituţiilor de interes public, cazinourilor, caselor de schimb valutar şi amanet, spaţiilor comerciale mari, magazinelor de arme şi muniţii, staţiilor de comercializare a produselor petroliere, deţinătorilor de produse ori substanţe toxice, unităţilor speciale şi altor obiective cu aglomerări de persoane ori valori însemnate.


CAP. 2

Echipamentele componente ale sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei

ART. 5

(1) Sistemele tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei realizează securitatea mecanică şi electronică a obiectivului protejat.

(2) Configurarea sistemelor se realizează prin asocierea de elemente de protecţie mecanică şi echipamente electronice, astfel încât împreună să se completeze şi să realizeze gradul de siguranţă corespunzător nivelului de risc evaluat.

(3) Securitatea mecanică constă în amenajări realizate cu elemente de protecţie care au rolul de a asigura condiţii sigure de natură să nu pericliteze viaţa sau integritatea persoanelor, respectiv a valorilor.

(4) Securitatea electronică se realizează prin instalarea de echipamente care asigură: detectarea pătrunderii neautorizate în zonele protejate, controlul accesului, controlul sustragerii de bunuri şi supravegherea video.

ART. 6

Structura subsistemului antiefracţie este alcătuită din: centrala de alarmă cu tastaturile de operare, telecomenzi, elementele de detecţie şi echipamentele de avertizare şi semnalizare.

ART. 7

Subsistemul de control acces cuprinde unitatea centrală care gestionează punctele de control, unităţile de comandă, cititoarele, broaştele sau yalele electromagnetice de acţionare a uşilor.

ART. 8

Subsistemul de televiziune cu circuit închis are în componenţă camerele video, echipamentele de multiplexare, vizualizare şi stocare a imaginilor.

ART. 9

Protecţia mecano-fizică se asigură cel puţin în spaţiile în care se depozitează şi se manipulează valori.

ART. 10

Clasele de siguranţă a mijloacelor mecano-fizice folosite vor fi stabilite de laboratorul acreditat şi autorizat, cu respectarea prevederilor standardelor româneşti sau europene.

Clasele de rezistenţă a mijloacelor mecanofizice folosite în aplicaţii de securitate se stabilesc de către organisme de certificare a produselor acreditate.

>( la data 21-decembrie-2008 Art. 10 din Anexa 3, capitolul 2 modificat de Articolul unic, punctul 1 din H. G. nr. 1.698/2008)


CAP. 3

Reguli de proiectare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei

ART. 11

(1) Proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se întocmesc de personalul tehnic avizat al societăţilor licenţiate în acest sens, cu respectarea prezentelor norme tehnice.

(2) Proiectarea aplicaţiilor cu sisteme de alarmare împotriva efracţiei se realizează cu respectarea normelor în domeniu şi a celor proprii unităţilor, ţinându-se seama de gradul de protecţie stabilit de conducerea unităţilor în funcţie de valorile ce trebuie protejate, existenţa şi situarea zonelor vitale, căile de acces, circulaţia personalului propriu şi a clienţilor, amenajările mecano-fizice realizate, tipul pazei, amplasarea dispozitivului de pază şi depărtarea faţă de echipajul specializat de intervenţie cu care unitatea are contract de prestări de servicii.

ART. 12

Proiectele de execuţie ce urmează a fi avizate se prezintă la serviciul poliţiei de ordine publică al inspectoratului judeţean de poliţie pe a cărui rază teritorială se află obiectivul sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, şi vor cuprinde următoarele documente:

a) cererea de avizare a beneficiarului, care conţine: adresa beneficiarului şi a obiectivului ce urmează a fi protejat, numărul de telefon/fax, obiectul proiectului şi termenul de realizare, societatea care execută lucrarea şi numărul licenţei emise de Inspectoratul General al Poliţiei Române, personalul care a întocmit, a verificat şi a aprobat proiectul şi şeful de lucrare, cu numerele avizelor eliberate de poliţie;

b) planul cuprinzând amplasamentul şi împrejurimile obiectivului la care urmează să se execute lucrarea de instalare a sistemului de alarmare împotriva efracţiei, cu denumirea străzilor şi a clădirilor cu care se învecinează;

c) elemente privind construcţia: tipul construcţiei, dimensiunile încăperilor, precum şi destinaţia acestora, toate fiind realizate la o scară convenabilă. La clădirile vechi sau la cele care se reamenajează, în mod obligatoriu, trebuie să se facă referire la materialele de construcţie, grosimea pereţilor exteriori, a plafoanelor şi pardoselilor, precum şi a pereţilor

camerelor unde se păstrează valori. Pentru suprafeţele vitrate, ferestrele şi uşile de acces se precizează modul de protejare cu mijloace mecano-fizice şi clasa de siguranţă a acestora. La tipul construcţiei se menţionează dacă aceasta este veche, nouă, reamenajată sau în construcţie;

d) prezentarea tabelară a structurii sistemului de alarmă împotriva efracţiei propus pentru instalare: denumirea şi tipul elementelor, numărul acestora, denumirea firmei producătoare, furnizorul, avize de calitate;

e) descrierea zonelor protejate prin sistemul de alarmare împotriva efracţiei, elementul de detecţie alocat, modul de programare al zonei şi partiţia din care face parte (prezentare tabelară), iar notarea elementelor de detecţie din structura sistemului de alarmare împotriva efracţiei trebuie să se regăsească în desenele proiectului;

f) specificarea locului de amplasare a centralei de alarmare împotriva efracţiei şi a tastaturilor de comandă, precum şi a echipamentelor de control acces şi de televiziune cu circuit închis;

g) calculul energetic al sistemului, din care să rezulte autonomia acestuia în cazul scoaterii din funcţiune a reţelei de tensiune;

h) datele tehnice de catalog ale elementelor sistemului de alarmare împotriva efracţiei, performanţe, domenii de utilizare, descrierea funcţională, posibilităţi de programare şi alte facilităţi, cu anexarea prospectelor producătorului;

i) modul de asigurare a garanţiei, service-ului şi intervenţiei în cazul defectării sistemului de alarmare împotriva efracţiei. Termenul maxim de remediere a defecţiunilor sistemelor de alarmare împotriva efracţiei instalate în obiectivele de importanţă este de maximum 12 ore în localitatea firmei instalatoare, respectiv de 24 de ore în alte localităţi;

j) jurnalul de cabluri;

k) documentele de certificare pentru echipamentele utilizate, emise de un laborator acreditat conform legii;

l) desenele obiectivului, cu amplasarea elementelor componente ale sistemului, care se întocmesc la o scară convenabilă, folosindu-se simboluri standardizate.

ART. 13

(1) Proiectele se întocmesc cu respectarea următoarelor cerinţe:

a) întocmirea în două exemplare, din care unul se va preda beneficiarului pe bază de proces-verbal, iar celălalt se va păstra de proiectant în regimul documentelor secrete de serviciu, cu respectarea legii;

b) înregistrarea proiectelor de către proiectant, atribuirea unui cod şi numerotarea filelor, cu specificarea numărului total de file, în antetul sau subsolul cărora se vor trece codul şi denumirea firmei proiectante;

c) realizarea paginii de titlu, cu menţionarea obiectivului şi a personalului care a întocmit documentaţia.

(2) Accesul la proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracţiei este permis numai personalului autorizat, care are atribuţii profesionale în legătură cu acesta.


CAP. 4

Reguli ce trebuie respectate la producerea echipamentelor componente ale sistemelor de alarmare împotriva efracţiei

ART. 14

Producerea echipamentelor componente ale sistemelor de securitate electronică se realizează numai cu aprobarea Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

a) să fie conforme cu standardele româneşti sau internaţionale;

b) să asigure funcţiile proiectate şi aprobate.

Producerea echipamentelor componente ale sistemelor de securitate electronică se realizează numai cu aprobarea Inspectoratului General al Poliţiei Române, urmărindu-se asigurarea funcţiilor proiectate şi aprobate şi a conformităţii cu standardele recomandate în domeniu.

>( la data 21-decembrie-2008 Art. 14 din Anexa 3, capitolul 4 modificat de Articolul unic, punctul 2 din H. G. nr. 1.698/2008)

ART. 15

Nu este permisă modificarea produselor fără acordul producătorului şi al organelor de poliţie.


CAP. 5

Reguli privind amplasarea echipamentelor componente ale sistemelor de alarmare împotriva efracţiei

ART. 16

(1) Centrala de alarmă se amplasează într-un loc mai puţin frecventat de angajaţii unităţii şi inaccesibil persoanelor străine.

(2) Tastatura de comandă a sistemului de alarmare împotriva efracţiei se amplasează la distanţă faţă de centrală şi cât mai aproape posibil de zona intrării, pentru reducerea perioadei de temporizare declarate zonei de intrare, durata fiind stabilită la cel mai scurt timp posibil (maximum 10 secunde).

(3) La obiectivele protejate cu sisteme, unde există pază umană, în spaţiul postului de pază se instalează tastatura cu caractere alfanumerice pentru recepţionarea mesajelor în clar şi în mod silenţios pentru situaţiile de ameninţare cu armă.

(4) Detectoarele de prezenţă vor supraveghea cu prioritate valorile protejate şi căile posibile de pătrundere dinspre exterior şi se fixează astfel încât să nu permită modificarea zonei supravegheate.

(5) Toate elementele componente ale sistemului se protejează electronic împotriva intervenţiei neautorizate şi se montează conform prospectului producătorului.

(6) Traseele de cabluri ale sistemului se realizează prin tubulatură sau jgheab aparent de mascare.

(7) Semnalizarea stării de alarmare împotriva efracţiei se realizează atât local, prin intermediul a cel puţin două avertizoare acustice, dintre care unul de exterior cu autoalimentare şi flash luminos, cât şi la distanţă.

(8) Sirenele se amplasează la o înălţime maximă permisă de spaţiu pentru a îngreuna anihilarea lor, iar cea exterioară, într-o poziţie vizibilă din strada principală limitrofă.

(9) Comunicatoarele utilizate pentru conectarea sistemului local la dispeceratul de monitorizare, care sunt situate în altă parte decât în centrală, se supraveghează prin detectoare de prezenţă şi se amplasează în locuri mai puţin accesibile.

ART. 17

(1) Este interzisă instalarea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei fără sursă de rezervă care să asigure autonomia energetică în caz de cădere a reţelei de tensiune.

(2) Sursa principală de alimentare a sistemului trebuie să fie reţeaua electrică de tensiune, iar cea de rezervă: acumulatorii ori grupuri generatoare, care să poată asigura funcţionarea normală a acestuia minimum 24 de ore, cu 30 de minute în starea de avertizare sonoră. În cazul obiectivelor amplasate în zone izolate din mediul rural, sursa de alimentare de rezervă trebuie să asigure o autonomie de 72 de ore. În situaţia existenţei grupului generator, dimensionarea acumulatorilor se face numai pentru perioada de pornire a grupului.

(3) Pentru echipamentele de televiziune cu circuit închis se va asigura o autonomie la înregistrare de cel puţin 15 minute de la căderea reţelei de tensiune.

(4) Racordarea la reţeaua electrică de tensiune a sistemului de alarmare împotriva efracţiei se realizează printr-un circuit separat de alţi consumatori de energie electrică, iar tabloul electric respectiv va fi protejat electronic prin sistemul de alarmă.

ART. 18

Prin subsistemul de control acces se va limita pătrunderea persoanelor neautorizate în spaţiile protejate: casierie, informatică, dispecerat pază, acces spre tezaur.

ART. 19

(1) Amplasarea camerelor de luat vederi în zonele de acces în unitate trebuie să asigure o imagine de detaliu pentru memorarea tuturor persoanelor care au intrat în unitate, vedere din faţă şi o imagine pentru zona de lucru cu publicul.

(2) Spaţiul care nu este permanent iluminat şi este supravegheat prin camere TV se prevede cu proiector în infraroşu.

(3) În situaţiile în care nu există dispecerat local, videorecorderul sau înregistratorul digital se amplasează într-un spaţiu bine protejat, asigurat şi încuiat corespunzător, pentru eliminarea posibilităţii sustragerii casetelor video sau a înregistratorului digital, în special în timpul producerii unui eveniment.


CAP. 6

Activitatea de instalare şi utilizare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei

ART. 20

(1) Instalarea echipamentelor poate începe după obţinerea avizului de la organul de poliţie competent, pentru proiectul aplicaţiei.

(2) Executantul asigură respectarea proiectului avizat.

ART. 21

(1) Beneficiarul sistemului de alarmare împotriva efracţiei are obligaţia schimbării periodice a codurilor de utilizare a echipamentelor şi ori de câte ori a fost sesizat că unuia dintre utilizatori i-a fost deconspirat codul şi să verifice periodic funcţionarea sistemului.

(2) La recepţia de terminare a lucrărilor şi punerea în funcţiune a obiectivelor importante, beneficiarul are obligaţia de a solicita la inspectoratul judeţean de poliţie participarea specialistului în sisteme de alarmare împotriva efracţiei, care verifică respectarea proiectului avizat şi eficacitatea sistemului.

(3) Instalatorul asigură instruirea personalului utilizator aparţinând beneficiarului, ocazie cu care va fi încheiat un document în acest sens.


CAP. 7

Asigurarea întreţinerii şi service-ului sistemelor de alarmare împotriva efracţiei

ART. 22

(1) Sistemele de alarmare împotriva efracţiei se verifică şi se întreţin periodic de personalul firmei instalatoare sau, după caz, de firma care asigură service-ul.

(2) Beneficiarii sistemelor supuse avizării sunt obligaţi să încheie contract de service cu societăţi licenţiate, cu respectarea timpului de intervenţie la deranjamente care nu trebuie să depăşească 12 ore în localitate, respectiv 24 de ore pentru societăţile cu sediul în afara localităţii obiectivului, şi de remediere în maximum 24 de ore.

ART. 23

(1) La finalizarea sistemului de alarmare împotriva efracţiei firma executantă predă în mod obligatoriu beneficiarului utilizator următoarele documente:

a) proiectul sistemului de alarmare împotriva efracţiei şi avizul organului de poliţie;

b) documentaţia echipamentelor instalate şi instrucţiuni de utilizare a sistemului;

c) documentele care atestă instruirea profesională a personalului utilizator;

d) jurnalul sistemului de alarmare împotriva efracţiei.

(2) În jurnalul sistemului de alarmare împotriva efracţiei se consemnează toate persoanele care au participat la instalarea şi punerea în funcţiune a sistemului de alarmare împotriva efracţiei şi apoi evenimentele tehnice survenite în funcţionarea sa.

(3) Păstrarea jurnalului se face de către beneficiarul utilizator, la acesta având acces personalul abilitat al firmei licenţiate care asigură service-ul.

(4) În jurnal se menţionează evenimentele care au influenţat funcţionarea sistemului de alarmare împotriva efracţiei şi verificările tehnice periodice, consemnându-se: data şi ora apariţiei defectului, data şi ora remedierii, componentele reparate ori înlocuite, persoanele care au executat lucrarea, semnătura.

(5) Verificările tehnice periodice includ toate operaţiunile necesare pentru menţinerea operaţională şi în stare de funcţionare a sistemului de alarmare împotriva efracţiei, urmărindu-se dacă sistemul este funcţional în totalitatea sa, dacă elementele de detecţie au suferit deteriorări, deplasări ori mascări care reduc din zona supravegheată şi asigură transmiterea la distanţă a semnalelor.

ART. 24

La solicitarea beneficiarului societatea care a instalat sistemul sau a asigurat întreţinerea acestuia are obligaţia predării, pe bază de proces-verbal, a codurilor de programare a centralelor şi a documentaţiei aferente.


CAP. 8

Activitatea de monitorizare a sistemelor de alarmare

ART. 25

(1) Beneficiarii sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se pot conecta la dispeceratele de monitorizare a alarmelor avizate de poliţie.

(2) Prin monitorizarea unui sistem de alarmare împotriva efracţiei trebuie să se asigure transmiterea către centrul de monitorizare a cel puţin 5 tipuri de semnale, precum şi interogarea stării sistemului conectat, la anumite intervale de timp, în funcţie de categoria obiectivului.

ART. 26

(1) În funcţie de categoria obiectivelor monitorizate, echipamentele dispeceratelor vor asigura verificarea stării sistemului conectat, în următoarele condiţii:

a) obiective rezidenţiale - cel puţin o dată la 24 de ore;

b) obiective comerciale - cel puţin o dată la 12 ore;

c) obiective financiar-bancare - cel puţin o dată la 3 ore;

d) obiective strategice - cel puţin o dată pe oră.

(2) Este interzisă conectarea pe linie telefonică a obiectivelor cu reţea de telecomunicaţii vulnerabilă, fără acordul beneficiarului.

(3) Echipamentele dispeceratului vor realiza confirmarea tehnică a timpului de sosire a agenţilor la obiectiv pentru determinarea exactă a duratei de intervenţie la evenimentul înregistrat.

(4) Organizarea dispeceratelor de zonă se realizează prin monitorizarea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei ale obiectivelor din localitatea unde funcţionează centrul şi zonele limitrofe, asigurându-se o intervenţie la eveniment în timp util.


CAP. 9

Sistemele de alarmare împotriva efracţiei, destinate unităţilor financiar-bancare

SECŢIUNEA 1

Reguli privind concepţia sistemelor de alarmare împotriva efracţiei

ART. 27

La concepţia structurii sistemului de alarmare împotriva efracţiei se au în vedere următoarele:

a) se alocă distinct câte o zonă sau adresă în centrala de alarmare împotriva efracţiei fiecărui element de detecţie, cu excepţia cazurilor în care pentru o încăpere s-au prevăzut mai multe detectoare;

b) se organizează partiţii în centrala de alarmare împotriva efracţiei pentru zonele antetezaur-tezaur, postul de pază, oficiul de calcul, traseele personalului de pază spre grupul sanitar, uşile de acces sau pentru alte compartimente stabilite de factorii de decizie ai unităţii;

c) alocarea în mod obligatoriu de tastaturi pentru partiţia tezaurului şi postului de pază, aceasta din urmă fiind de tip alfanumeric;

d) butoanele şi pedalele de panică trebuie să fie cu reţinere şi deblocare cu cheie (memorare mecanică), iar la casierie butoanele se dublează cu pedale;

e) butonul de panică destinat personalului de pază trebuie să fie mobil;

f) asigurarea transmisiei semnalelor de alarmă persoanelor autorizate.


SECŢIUNEA a 2-a

Echipamentele utilizate şi funcţiile acestora de alarmare împotriva efracţiei

ART. 28

(1) Echipamentele sistemului antiefracţie pot fi utilizate în aplicaţiile sistemelor de securitate din instituţiile financiarbancare dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2) şi la art. 29 şi 30.

(2) Centrala de alarmare împotriva efracţiei trebuie să dispună de următoarele facilităţi:

a) memorarea de evenimente în timp real, cu posibilitatea vizualizării şi listării acestora;

b) număr corespunzător de zone pentru alocarea elementelor de detecţie din fiecare spaţiu supravegheat; fac excepţie elementele din aceeaşi încăpere;

c) partiţionarea zonelor pentru asigurarea individualizării anumitor spaţii ori trasee;

d) tastatură alfanumerică detaşabilă pentru montare la distanţă;

e) coduri de utilizare pentru individualizarea acestora;

f) comunicator pentru transmitere la distanţă.

ART. 29

(1) Echipamentele din cadrul subsistemului de televiziune cu circuit închis pot fi utilizate în aceste aplicaţii dacă sunt de înaltă rezoluţie, în conformitate cu standardele europene, dispun de compensarea automată a luminii şi cuprind ca parte componentă obligatorie înregistrarea permanentă a imaginilor din zonele supravegheate.

(1) Echipamentele din cadrul subsistemului de televiziune cu circuit închis pot fi utilizate în aceste aplicaţii dacă sunt de înaltă rezoluţie, dispun de compensarea automată a luminii şi cuprind ca parte componentă obligatorie înregistrarea permanentă a imaginilor din zonele supravegheate.

>( la data 21-decembrie-2008 Art. 29, alineatul (1) din Anexa 3, capitolul 9, sectiunea 2 modificat de Articolul unic, punctul 3 din H. G. nr. 1.698/2008)

(2) Compactarea datelor în vederea înregistrării simultane a tuturor imaginilor preluate de camerele video se va realiza cu echipamente care permit prelucrarea individuală a imaginilor de pe fiecare cameră înregistrată, cu afişarea datei şi orei.

(3) Înregistrarea imaginilor se realizează cu ajutorul videorecorderelor ori echipamentelor digitale de înregistrare şi redare care corespund cerinţelor tehnice din prezentele norme tehnice, asigurându-se ca înregistrările să cuprindă data, ora şi imagini clare pentru recunoaşterea persoanelor şi a mişcărilor acestora în spaţiul supravegheat.

(4) Programarea echipamentelor de înregistrare a imaginilor trebuie să asigure o înregistrare continuă, în timp real, în spaţiile accesibile clienţilor şi cu detecţie de mişcare în celelalte zone, iar când se utilizează un înregistrator de lungă durată, pe o casetă se înregistrează o perioadă de 24 de ore.

(5) Camerele TV trebuie să fie de format 1/2 inch ori 1/3 inch, cu obiectiv interschimbabil pentru alegerea unei lărgimi şi profunzimi adecvate a imaginilor, în funcţie de zona supravegheată, urmărindu-se ca din imaginile înregistrate să se poată realiza identificarea persoanelor.

(6) Pentru vizualizarea imaginilor multiplexate se prevăd monitoare TV cu diagonală mai mare de 14 inch.

(7) Arhivarea imaginilor înregistrate se realizează pe o perioadă de 30 de zile.

ART. 30

Echipamentele de înregistrare şi redare trebuie să dispună de următoarele facilităţi:

a) să asigure înregistrarea imaginilor de pe fiecare cameră;

b) să dispună de facilitarea copierii unor imagini selectate;

c) calitatea imaginii să permită identificarea persoanelor;

d) să fie dedicate acestor aplicaţii, să fie omologate şi să prezinte siguranţă în funcţionare.

ART. 31

(1) În situaţia producerii de evenimente, casetele ori suporturile cu imaginile înregistrate se păstrează până la soluţionarea cazului, iar pentru cele de competenţa poliţiei, casetele se pun la dispoziţie organelor de cercetare, la solicitarea scrisă a acestora.

(2) Instalatorul sistemului de alarmare împotriva efracţiei este obligat să pună la dispoziţie organului de cercetare logistica necesară pentru prelucrarea imaginilor stocate.

ART. 32

Echipamentele din componenţa subsistemului de control acces trebuie să asigure următoarele funcţii:

a) memorarea în timp real a accesărilor punctelor de control, într-o memorie proprie indestructibilă, pe o perioadă de minimum 30 de zile;

b) monitorizarea uşilor, semnalizarea în caz de rămânere a uşii în poziţie deschisă şi alarmare pentru deschidere neautorizată, fără confirmare;

c) corelare de funcţii cu dată şi oră.

ART. 33

Clasele de siguranţă ale elementelor de protecţie mecano-fizice se stabilesc în funcţie de valorile protejate şi de nivelul de risc evaluat.

ART. 34

(1) Ferestrele exterioare situate până la o înălţime de 3 m trebuie să fie fixe şi să asigure întârzierea pătrunderii în unitate.

(2) Uşile exterioare destinate transferului de valori se acţionează numai din interior.

(3) Casieria în sistem închis trebuie să asigure protecţia persoanelor la acţiunea armelor de foc.

(4) Casieria în sistem deschis trebuie să fie dotată cu distribuitoare de numerar cu deschidere temporizată.

(5) Distribuitoarele automate de numerar se fixează astfel încât să asigure o rezistenţă la smulgere de minimum 800 daN.


CAP. 10

Structura minimă a sistemului de alarmare împotriva efracţiei pe categorii de obiective

SECŢIUNEA 1

Unităţile financiar-bancare

ART. 35

Pentru obiectivele financiar-bancare, sistemul de securitate electronică are următoarea componenţă:

a) subsistemul antiefracţie: va proteja punctele de acces în unitate şi spaţiile cu valori.

Echipamentele trebuie să asigure memorarea în timp real, pe o durată de cel puţin 30 de zile, a evenimentelor, partiţionarea pentru zonele de acces, valori şi trasee de patrulare, posibilitatea transmiterii semnalelor la dispecerat.

Zonele de importanţă se protejează prin detectori cu principii diferite de funcţionare, inclusiv cu senzori tip "capcană" neprecizaţi în proiect. De asemenea, personalul de conducere şi din zonele cu riscuri trebuie să dispună de elemente de semnalare a pericolului şi de coduri personalizate de acces în sistem;

b) subsistemul de control acces: limitează accesul persoanelor neautorizate în spaţiile importante, memorează în timp real, pentru minimum 30 de zile, accesările punctelor de control şi permite deschiderea din interior în caz de calamităţi;

c) subsistemul de televiziune cu circuit închis supraveghează zonele de acces în unitate, imagine frontală - vedere de detaliu, zonele de lucru cu publicul şi de vehiculare a valorilor, inclusiv bancomatele.

ART. 36

(1) Ferestrele sau/şi vitrajele exterioare situate până la o înălţime de 3 m se prevăd cu geamuri rezistente la atacuri manuale, având clasa de rezistenţă corespunzătoare Standardului european EN 356, dacă nu sunt protejate prin alte elemente de securitate mecanică.

(2) Uşile exterioare destinate zonelor de valori trebuie să aibă una dintre clasele de rezistenţă prevăzute de Standardul european ENV 1627.

(3) Camerele, containerele şi dulapurile de date trebuie să aibă clasa de rezistenţă conform tipurilor de purtători de date, conform Standardului european SR EN 1047.

(4) Ghişeele de casierie se certifică şi trebuie să aibă cel puţin clasa minimă de rezistenţă prevăzută de standardele europene EN 1063 şi EN 1522.

(5) Tezaurul, seifurile, inclusiv ale distribuitoarelor automate de numerar, trebuie să aibă cel puţin clasa minimă de rezistenţă prevăzută de Standardul european SR EN 1143, nivelul de rezistenţă stabilindu-se în funcţie de valorile protejate.

(1) Ferestrele sau/şi vitrajele exterioare situate până la o înălţime de 3 metri se prevăd cu geamuri rezistente la atacuri manuale. Se recomandă clasa minimă de rezistenţă prevăzută de standardele în domeniu, dacă nu sunt protejate prin alte elemente de securitate mecanică.

(2) Uşile exterioare destinate zonelor de valori trebuie să aibă una dintre clasele de rezistenţă recomandate de standardele în domeniu.

(3) Camerele, containerele şi dulapurile de date trebuie să aibă clasa de rezistenţă conform tipurilor de purtători de date, recomandate de standardele de profil.

(4) Ghişeele de casierie se certifică şi trebuie să aibă cel puţin clasa minimă de rezistenţă recomandată de standardele în domeniu.

(5) Tezaurul, seifurile, inclusiv ale automatelor de numerar, trebuie să aibă una dintre clasele de rezistenţă recomandate de standardele în domeniu, în funcţie de valorile protejate.

>( la data 21-decembrie-2008 Art. 36 din Anexa 3, capitolul 10, sectiunea 1 modificat de Articolul unic, punctul 4 din H. G. nr. 1.698/2008)


SECŢIUNEA a 2-a

Sisteme de alarmare împotriva efracţiei, destinate obiectivelor comerciale: supermarketuri, marketuri, cash & carry, spaţii comerciale mari

ART. 37

(1) Sistemul de alarmare împotriva efracţiei cuprinde: subsistem antiefracţie, televiziune cu circuit închis şi control acces.

(2) Subsistemul antiefracţie trebuie să asigure protejarea căilor de acces în spaţiul obiectivului şi a zonelor cu valori, precum şi memorarea în timp real a evenimentelor pe o durată de 30 de zile.

(3) În situaţiile în care există vitrină pentru supravegherea acestora trebuie să se prevadă detectoare de geam spart.

(4) Echipamentele din structura televiziunii cu circuit închis trebuie să asigure înregistrarea imaginilor pe cel puţin 30 de zile şi să fie protejate împotriva agresorilor.

ART. 38

(1) Suprafeţele vitrate unde sunt expuse valori trebuie să prezinte cel puţin gradul de rezistenţă minim prevăzut de Standardul european EN 2356.

(2) Seifurile trebuie să aibă cel puţin clasa minimă de rezistenţă prevăzută de Standardul european SR EN 1143.

(3) Spaţiile de depozitare şi de prelucrare a valorilor monetare trebuie să asigure protecţia împotriva efracţiei, având cel puţin clasa minimă de rezistenţă prevăzută de Standardul european ENV 1627.

(1) Geamurile vitrajelor unde sunt expuse bunuri şi valori trebuie să prezinte cel puţin gradul de rezistenţă minim recomandat de standardele în domeniu.

(2) Seifurile folosite trebuie să aibă cel puţin clasa minimă de rezistenţă recomandată de standardele în domeniu.

(3) Spaţiile de depozitare şi de procesare a valorilor monetare trebuie să asigure protecţia împotriva efracţiei, având cel puţin clasa minimă de rezistenţă recomandată de standardele în domeniu.

>( la data 21-decembrie-2008 Art. 38 din Anexa 3, capitolul 10, sectiunea 2 modificat de Articolul unic, punctul 5 din H. G. nr. 1.698/2008)


SECŢIUNEA a 3-a

Sistemele de alarmare împotriva efracţiei, destinate caselor de schimb valutar, amanet, magazinelor de comercializare a armelor şi muniţiilor şi casieriilor colectoare

ART. 39

(1) Sistemele de alarmare împotriva efracţiei pentru case de schimb valutar, amanet, magazinele de comercializare a armelor şi muniţiilor şi casieriile colectoare trebuie să aibă în componenţă: echipamente antiefracţie, control acces, televiziune cu circuit închis şi protecţie mecanică.

(2) Echipamentele trebuie să asigure: memorarea evenimentelor în timp real, pe o perioadă de 20 de zile, transmiterea la distanţă, protejarea casei de bani cu senzori de vibraţii şi a spaţiului de amplasare a acesteia cu detectoare cu principii diferite de funcţionare, cel puţin două detectoare, tastatură montată la distanţă şi coduri de utilizare individualizate.

(3) Echipamentele din structura televiziunii cu circuit închis trebuie să fie montate disimulat, să fie protejate mecanic împotriva agresorilor şi să asigure înregistrarea imaginilor din zona clienţilor şi a intrării pe o perioadă de minimum 10 zile.

ART. 40

(1) Pereţii despărţitori ai casei de schimb/amanet trebuie să aibă rezistenţa mecanică corespunzătoare claselor prevăzute de Standardul european ENV 1627.

(2) Ghişeele de schimb trebuie să fie prevăzute cu geam antiglonţ şi sertar cu preluare indirectă a valorilor şi să asigure protecţia la acţiunea armelor de foc, corespunzătoare Standardului european EN 1522.

(3) Seifurile trebuie să aibă cel puţin clasa minimă de rezistenţă prevăzută de Standardul european SR EN 1143, iar cele sub 1.000 kg trebuie să fie fixate în zid ori în pardoseală.

(1) Pereţii despărţitori ai caselor de schimb/amanet trebuie să aibă cel puţin rezistenţa mecanică corespunzătoare claselor recomandate de standardele în domeniu.

(2) Ghişeele de schimb trebuie să fie prevăzute cu geam antiglonţ şi sertar cu preluare indirectă a valorilor şi să asigure protecţia la acţiunea armelor letale. Se recomandă utilizarea standardelor în domeniu.

(3) Seifurile trebuie să aibă cel puţin clasa minimă de rezistenţă recomandată de standardele în domeniu, iar cele sub o 1.000 kg trebuie să fie fixate în zid ori în pardoseală.

>( la data 21-decembrie-2008 Art. 40 din Anexa 3, capitolul 10, sectiunea 3 modificat de Articolul unic, punctul 6 din H. G. nr. 1.698/2008)

ART. 41

În situaţia în care obiectivele din această gamă nu au pază umană permanentă, sistemul de alarmare împotriva efracţiei se conectează la un dispecerat de monitorizare a alarmelor.


SECŢIUNEA a 4-a

Sistemele de alarmare împotriva efracţiei, destinate instituţiilor de utilitate publică

ART. 42

Prin subsistemul antiefracţie se protejează spaţiile unde se deţin bunuri, valori ori documente clasificate.

ART. 43

Supravegherea video se realizează în zonele de acces şi în spaţiile destinate publicului.

ART. 44

Arhivarea imaginilor înregistrate se păstrează minimum 30 de zile.


SECŢIUNEA a 5-a

Sistemele de alarmare împotriva efracţiei pentru spaţiile destinate manifestărilor culturale ori sportive: stadioane, săli de sport, săli de spectacole

ART. 45

Subsistemul antiefracţie trebuie să protejeze zonele cu valori, asigurând şi sesizarea stărilor de pericol a persoanelor.

ART. 46

Căile de acces, holurile, precum şi zona tribunelor destinate spectatorilor se supraveghează video.

ART. 47

Arhivarea imaginilor înregistrate se va păstra minimum 10 zile.


SECŢIUNEA a 6-a

Sistemele de alarmare împotriva efracţiei pentru spaţiile de depozite cu diverse destinaţii, staţiile de comercializare a produselor petroliere

ART. 48

Subsistemul antiefracţie trebuie să protejeze zonele cu valori, asigurând şi sesizarea stărilor de pericol a persoanelor.

ART. 49

Căile de acces, holurile, precum şi zona pompelor de distribuţie se supraveghează video, asigurându-se identificarea numerelor autovehiculelor şi persoanelor din zonă.

ART. 50

Arhivarea imaginilor înregistrate se va păstra minimum 20 de zile.


CAP. 11

Dispoziţii finale

ART. 51

Modificările şi completările sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se vor efectua numai de firme licenţiate, după obţinerea avizului poliţiei, acestea urmând a fi anexate proiectului iniţial.

ART. 52

Modernizarea ori înlocuirea echipamentelor componente ale sistemelor de securitate se va executa la expirarea duratei medii de bună funcţionare a produselor ori când nu mai îndeplinesc condiţiile de funcţionare.ANEXA 4

DOCUMENTELE SPECIFICE

necesare executării şi evidenţei serviciului de pază şi modelele acestora

ART. 1

Documentele specifice necesare în vederea executării şi evidenţei serviciului de pază sunt:

a) registrul buletinul posturilor - pentru obiective la care sistemul de pază este format din 3 sau mai multe posturi de pază, situaţie în care se vor numi unul sau mai mulţi şefi de tură, şef de obiectiv ori şef de serviciu, după caz, din partea beneficiarului, în cazul pazei proprii, sau din partea prestatorului de servicii, în cazul societăţilor specializate de pază şi protecţie care vor coordona activităţile specifice şi vor colabora cu conducerea unităţii păzite, împreună cu care stabilesc măsurile cele mai eficiente;

b) registrul de procese-verbale pentru predarea-primirea serviciului, folosit la fiecare post de pază;

c) registrul de procese-verbale pentru predarea-primirea armamentului, folosit în posturile de pază înarmate;

d) registrul de evidenţă acces persoane;

e) registrul de evidenţă acces autovehicule, dacă este cazul;

f) registrul de evidenţă acces căi ferate uzinale - C.F.U., dacă este cazul;

g) registrul de evidenţă a mişcării armamentului păstrat la camera de armament;

h) registrul de control, în care se consemnează controalele efectuate de reprezentanţii beneficiarului şi ai prestatorului;

i) registrul unic de control, în care se consemnează controalele efectuate de lucrătorii de poliţie sau de jandarmerie, după caz;

j) registrul de evenimente;

k) registrul special pentru păstrarea evidenţei contractelor.

ART. 2

(1) Documentele folosite în serviciul de pază, cu excepţia celor prevăzute la art. 1 lit. g) şi k), se numerotează şi se înregistrează la secretariatul unităţii păzite.

(2) Registrul special pentru păstrarea evidenţei contractelor şi registrul de evidenţă a mişcării armamentului folosit în serviciu se numerotează şi se înregistrează anual la serviciile poliţiei de ordine publică din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz.

ART. 3

Modelele documentelor specifice folosite în serviciul de pază sunt cele prevăzute în anexele nr. 4 a) - 4 k)*, care fac parte integrantă din prezenta anexă.


privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
- modifică anexa nr.3
Powered by Bullraider.com