REÎNNOIREA LICENŢELOR SOCIETĂŢILOR ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE ALARMĂ ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI

Cererea de reînnoire a licenţei de funcţionare a societăţii se depune, împreună cu documentaţia aferentă, cel târziu cu 5 luni înaintea expirării termenului de valabilitate a licenţei.

Pentru prelungirea licenţei de funcţionare a societăţilor se prezintă la inspectoratul judeţean de poliţie ori la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază teritorială îşi au sediul social, în două exemplare, următoarele documente:

 

A. În exemplarul Poliţiei:

 1. * cerere de solicitare a prelungirii licenţei, din care să rezulte activităţile solicitate, adresa şi telefoanele sediului social şi administrativ, conform modelului prezentat în Anexa nr. 9;
 2. * certificatul de înmatriculare cu codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului;
 3. certificat de cazier fiscal al persoanei juridice;
 4. * certificatul constatator de la oficiul registrului comerţului, cu situaţia actualizată a societăţii, act emis în baza Legii nr.26/1990 care conţine toate datele înregistrate în registrul comerţului;
 5. avizele existente pentru conducătorii societăţii;
 6. dovada achitării taxelor şi impozitelor;
 7. * dovada activităţii în derulare, în special cu privire la contracte de instalare şi întreţinere şi la personalul de specialitate avizat şi încadrat în muncă, conform modelului prezentat în Anexa nr. 10;
 8. * declaraţie pe propria răspundere a asociaţilor/administratorilor că nu au făcut parte din organizaţii secrete transnaţionale, servicii de informaţii ori structuri militare sau paramilitare străine, că nu au fost pregătiţi de acestea pentru desfăşurarea unor activităţi specifice şi că nu au participat la conflicte militare externe, pentru persoanele nou cooptate în societate;
 9. lista cu echipamentele folosite, cu certificatele de calitate şi de provenienţă ale acestora, precum şi cu caracteristicile şi parametrii de funcţionare, conform modelului prezentat în Anexa nr. 11;
 10. * lista lucrărilor executate, modelului prezentat în Anexa nr. 12;

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se vor prezenta în xerocopie, cu excepţia certificatelor de cazier fiscal, atestare fiscală şi constatator care vor fi anexate în original în exemplarul Poliţiei.

Se vor face verificări pentru a se stabili faptul că societatea nu se află în fază de suspendare ori situaţia de incompatibilitate a conducătorilor societăţii şi se va solicita avizul Serviciului Român de Informaţii;

Prelungirea licenţei de funcţionare se poate acorda numai dacă societatea îndeplineşte cumulativ condiţiile enumerate şi a fost obţinut avizul Serviciului Român de Informaţii.

Documentaţia se depune pe baza cererii de solicitare a efectuării verificărilor necesare procedurii de reînnoire a licenţei de funcţionare adresată inspectoratului judeţean de poliţie ori DGPMB, după caz.

NOTĂ*: Documentele marcate se regăsesc în copie şi în dosarul destinat SRI.

 

B. În exemplarul Serviciului Român de Informaţii:

 1. * cerere de solicitare a prelungirii licenţei, din care să rezulte activităţile solicitate, adresa şi telefoanele sediului social şi administrativ, conform modelului prezentat în Anexa nr. 9;
 2. * certificatul de înmatriculare cu codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului;
 3. * certificatul constatator de la oficiul registrului comerţului, cu situaţia actualizată a societăţii, act emis în baza Legii nr.26/1990 care conţine toate datele înregistrate în registrul comerţului;
 4. * dovada activităţii în derulare, în special cu privire la contracte de instalare şi întreţinere şi la personalul de specialitate avizat şi încadrat în muncă, conform modelului prezentat în Anexa nr. 10;
 5. * declaraţie pe propria răspundere a asociaţilor/administratorilor că nu au făcut parte din organizaţii secrete transnaţionale, servicii de informaţii ori structuri militare sau paramilitare străine, că nu au fost pregătiţi de acestea pentru desfăşurarea unor activităţi specifice şi că nu au participat la conflicte militare externe, pentru persoanele nou cooptate în societate;
 6. * lista lucrărilor executate, modelului prezentat în Anexa nr. 12;

 

 

Modelele anexelor menţionate sunt prezentate alăturat:

 

 

Anexa nr. 9

 

 

 

 

MODEL CERERE REÎNNOIRE LICENŢĂ SISTEME

 

 

 

DENUMIRE SOCIETATE

ADRESĂ

Telefon , Fax , E-mail

Nr. înregistrare

 

 

 

 

 

C Ă T R E

 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

DIRECŢIA DE ORDINE PUBLICĂ

 

 

Vă trimitem alăturat documentele prevăzute la art.11 din anexa nr.2 a H.G. nr. 1010/2004, în vederea reînnoirii Licenţei de funcţionare nr._______ din_________, conform art. 34, alin.2 din Legea nr. 333/2003, pentru a desfăşura următoarele activităţi:

- Proiectare sisteme de alarmare împotriva efracţiei;

- Instalare şi întreţinere sisteme de alarmare împotriva efracţiei;

- Producţie de componente ale sistemelor de alarmare.

 

Documentaţia cuprinde ______file, conform opisului anexat.

Menţionez că datele prezentate corespund realităţii, pentru care îmi asum răspunderea.

 

 

 

Cu stimă,

 

 

 

Director general / administrator

(Nume, prenume în clar şi ştampila)

 

 

 

 

Anexa nr. 10

 

 

 

ACT JUSTIFICATIV PRIVIND

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ SAU AFLATĂ ÎN DERULARE

 

 

 

SC___________________________________________

Licenţa nr.____________ din_______________

Nr. asociaţi_______________

Persoane fizice_________________________________________________

Persoane juridice________________________________________________

Administrator___________________________________________________

Sediul social____________________________________________________

Sediul administrativ______________________________________________

Autorizaţie conform Legii nr.18/1996.______________

Total personal tehnic angajat ____________ din care cu studii superioare tehnice_______

 

Încadrarea structurii organizatorice, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare

 

 

Director general___________________________________________, aviz nr.__________

Director tehnic___________________________________________, aviz nr.__________

Compartimentul proiectare____________________________________, aviz nr.___________

____________________________________, aviz nr.___________

____________________________________, aviz nr.___________

Compartimentul instalare____________________________________, aviz nr._____________

____________________________________, aviz nr.___________

____________________________________, aviz nr.___________

Compartimentul întreţinere___________________________________, aviz nr._____________

____________________________________, aviz nr.___________

____________________________________, aviz nr.___________

 

Serviciul monitorizare ___________________________, aviz nr.____________

 

Total lucrări executate de la licenţiere ____________ din care cu proiecte avizate_______

 

Nr./ data contract Obiect contract Beneficiar şi locaţia sistemului executat Aviz proiect Data finalizare

 

Se vor menţiona nominal şi cronologic lucrările executate.

 

Număr contracte de service aflate în derulare__________

 

Nr./ data contract Unitatea beneficiară Locaţia sistemului aflat în service Perioada revizie Obs.

 

Dispecerat de preluare a alarmelor________ aviz nr.____________

Număr contracte de monitorizare şi intervenţie__________________

 

Sancţiuni contravenţionale aplicate conducerii societăţii___________

 

 

 

 

Anexa nr. 11

 

 

 

LISTA CU ECHIPAMENTELE FOLOSITE

 

 

 

 

SC___________________________________________

Licenţa nr.____________ din_______________

 

Denumire produs Producător Furnizor Certificate conformitate Obs.

 

Se vor menţiona componentele importante: centrale, detectori, camere video, înregistratoare video, cititoare cartele

 

 

 

Administrator

 

 

 

 

Anexa nr. 12

 

 

 

 

LISTA LUCRĂRILOR EXECUTATE

 

Denumire beneficiar Locaţia obiectivului Tipul lucrării Data execuţiei Obs.

 

Se vor menţiona lucrările executate de la licenţiere în ordine cronologică.

 

 

Administrator

Powered by Bullraider.com