PROCEDURA DE REÎNNOIRE A LICENŢELOR SOCIETĂŢILOR SPECIALIZATE DE PAZĂ

Solicitarea reînnoirii licenţei de funcţionare a societăţii se face cu 5 luni înaintea expirării termenului de valabilitate a acesteia. 

Reprezentanţii societăţile pot solicita, prin inspectoratul judeţean de poliţie sau, după caz, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, reînnoirea la fiecare 3 ani a licenţei de funcţionare de către Inspectoratul General al Poliţiei Române - Direcţia de Ordine Publică, prezentând în acest sens, în două exemplare, unul destinat Poliţiei şi celălalt în extras S.R.I., următoarele documente:

 

A. În exemplarul destinat Poliţiei:

a) cererea prin care se solicită reînnoirea licenţei, conform modelului prezentat în Anexa nr. 5.

b) copie a certificatului constatator eliberat de Oficiul registrului comerţului cu situaţia actuală a societăţii, în variantă extinsă (eliberat în baza Legii 26/1990) şi data de emitere cu cel mult 30 de zile anterior depunerii (în original).

c) dovada activităţilor aflate în derulare şi numărul de angajaţi, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 6. Avizele existente pentru conducători, adeverinţă eliberată de inspectoratul teritorial de muncă din care să rezulte numărul agenţilor de pază angajaţi cu contract de muncă, copia registrului de evidenţă a contractelor de prestări servicii de pază (numai filele completate), personalul calificat şi atestat.

d) cazierul fiscal al persoanei juridice şi dovada achitării taxelor şi impozitelor din care să rezulte că nu are fapte înscrise sau restanţe la bugetul consolidat de stat;

e) prezentarea listei cu materialele şi tehnica ce face parte din dotarea societăţii, în funcţie de obiectul de activitate, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 7.

f) licenţa de funcţionare în original ( se poate depune şi ulterior);

g) certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul de Stat Invenţii şi Mărci(xerocopie color);

h) regulamentul de organizare şi funcţionare în situaţia modificării uniformelor conform HG nr.935/2007 (folosind modelul postat pe site-ul DPOP), inclusiv fotografiile uniformei, întocmit în două exemplare.

Se vor anexa planşele color cu uniformele propuse (vedere faţă, profil stânga/dreapta şi spate) şi accesoriile agenţilor de pază folosite, care vor fi ataşate şi în format electronic.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se vor prezenta în xerocopie, cu excepţia certificatelor de cazier fiscal, atestare fiscală şi constatator care vor fi anexate în original în exemplarul Poliţiei.

După primirea documentaţiei se vor face verificări pentru a se stabili faptul că societatea nu se află în fază de suspendare ori situaţii de incompatibilitate a conducătorilor cu prevederile legale şi se va solicita avizul Serviciul Român de Informaţii pe linia siguranţei naţionale.
Reînnoirea licenţei de funcţionare se poate acorda numai dacă societatea îndeplineşte cumulativ condiţiile enumerate şi a fost obţinut avizul Serviciului Român de Informaţii.

Documentaţia se depune pe baza cererii de solicitare a efectuării verificărilor necesare procedurii de reînnoire a licenţei de funcţionare adresată inspectoratului judeţean de poliţie ori DGPMB, după caz.

 

B. În exemplarul destinat Serviciului Român de Informaţii:

a) cererea prin care se solicită reînnoirea licenţei, conform modelului prezentat în Anexa nr. 5.

b) copie a certificatului constatator eliberat de Oficiul registrului comerţului cu situaţia actuală a societăţii, în variantă extinsă (eliberat în baza Legii 26/1990) şi data de emitere cu cel mult 30 de zile anterior depunerii.

c) dovada activităţilor aflate în derulare şi numărul de angajaţi, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 6. Avizele existente pentru conducători, adeverinţă eliberată de inspectoratul teritorial de muncă din care să rezulte numărul agenţilor de pază angajaţi cu contract de muncă, copia registrului de evidenţă a contractelor de prestări servicii de pază (numai filele completate), personalul calificat şi atestat.

NOTĂ: În situaţia cooptării de alte persoane în conducerea societăţii, avizate ulterior licenţierii, pentru care nu s-a făcut notificarea SRI, se vor anexa şi documentele personale ale acestora pentru a se efectua verificările pe linia siguranţei naţionale.

 

 

Anexa nr. 5

 

MODEL CERERE REÎNNOIRE LICENŢĂ

 

 

 

 

DENUMIRE SOCIETATE

ADRESĂ

Telefon , Fax , E-mail

Nr. înregistrare

 

 

 

 

C Ă T R E,

 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

DIRECŢIA DE ORDINE PUBLICĂ

 

 

 

Vă trimitem alăturat documentele prevăzute de art.7, lit. a – g din capitolul 1, secţiunea a III-a, anexa nr.1 a H.G. nr. 1010/2004, în vederea reînnoirii Licenţei de funcţionare nr. _______ din__.__.______, conform art. 20, alin.2 din Legea nr. 333/2003 pentru a desfăşura următoarele activităţi:

- pază obiective, bunuri, valori şi consultanţă

- pază transport bunuri, valori şi consultanţă în domeniu

- gardă de corp şi consultanţă în domeniu

 

Documentaţia cuprinde ______file, conform opisului anexat.

Menţionez că datele prezentate corespund realităţii, pentru care îmi asum răspunderea.

 

 

 

 

Cu stimă,

 

 

 

Director general / administrator

(Nume, prenume în clar

semnătura şi ştampila)

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 6

 

 

DOVADA ACTIVITĂŢII ÎN DERULARE, NUMĂR AGENŢI,

OBIECTIVE, DOTARE TEHNICO - MATERIALĂ

 

 

Licenţa nr.____________ din_______________

Asociaţi_________

Persoane fizice_________________________________________________

Persoane juridice________________________________________________

Reprezentant___________________________________________________

Administrator___________________________________________________

Sediul social____________________________________________________

Sediul administrativ______________________________________________

Punct de lucru___________________________________________________

Telefon, fax___________________________________

Autorizaţie conform Legii nr.18/1996.______________

 

Încadrarea structurii organizatorice, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare

 

Director general___________________________________________, aviz nr.__________

Director adjunct___________________________________________, aviz nr.__________

Serviciul resurse umane____________________________________, aviz nr.___________

Serviciul pază, protecţie şi pregătirea personalului_______________, aviz nr.____________

Serviciul monitorizare şi intervenţie___________________________, aviz nr.____________

Serviciul tehnic operativ____________________________________, aviz nr.____________

Serviciul administrativ, financiar contabilitate____________________, aviz nr.____________

 

Număr obiective asigurate cu pază_________ din care:

Înarmată__________

Neînarmată________

 

Număr contracte transport valori__________, din care interjudeţene_____________________________

Dispecerate de preluare a alarmelor________ aviz nr.____________

Număr contracte de monitorizare şi intervenţie__________________

 

Număr agenţi de pază____________, din care:

Calificaţi_______________________

Atestaţi________________________

Avizaţi port armă________________

În curs de calificare_______________

 

Număr armament deţinut__________, din care:

Armament letal_______ pistoale. _____________pistoale mitralieră_________________

Armament neletal ____________

Număr contracte închiriere___________, valabilitate__________________

Pistoale cu gaze iritant lacrimogene_______________

Pistoale cu gaze iritant lacrimogene + Bile de cauciuc________________

 

Numărul sustragerilor constatate de agenţii de pază__________________

Persoane depistate şi predate poliţiei______________________________

Valoarea bunurilor sustrase______________________________________

Număr agenţi de pază recompensaţi____________________________________

Număr agenţi de pază sancţionaţi contravenţional_________________________

Număr agenţi de pază trimişi în judecată________________________________

Număr agenţi de pază agresaţi în timpul serviciului________________________

Număr sancţiuni aplicate conducerii societăţii_____________________________

 

 

 

Semnătură şi ştampilă

 

 

 

 

 

Anexa nr. 7

 

 

 

 

DOTAREA TEHNICO – MATERIALĂ A SOCIETĂŢII

 

 

 

 

Număr autovehicule__________ din care:

Inscripţionate_______________

Autospeciale transport valori___________

Autoturisme____________

Motociclete_____________

A.T.V – uri_____________

e.t.c.___________________

 

Staţii emisie – recepţie_______________

Număr ____________tip_____________

Frecvenţa radio_____________________

 

Uniformă specifică de vară____________, iarnă________

Total________________

Număr bastoane din cauciuc____________

Număr tomfe ________________________

Număr lanterne______________________

Detectoare de metale__________________

Spray-uri iritant lacrimogene____________

Documente tipizate____________________

Fax-uri___________

Xerox____________

Computere___________

 

Certificat

 

I.S.O_____________

Câini_____________

Cai_______________

 

Număr punctelor de lucru declarate la O.R.C.____________

1.Sediu:_______________________________________________________telefon__________

 

 

 

Şef punct de lucru ________________________________________aviz nr._______________

 

Număr angajaţi__________

Număr contracte_________

 

Dotare________________________________________________________________________

 

Notă – se completează toate punctele de lucru existente în forma de mai sus

 

 

 

Semnătura director general

 

Ştampila

Powered by Bullraider.com