ATESTAREA PERSONALULUI DE PAZĂ

Pentru organizarea cursurilor de calificare a agenţilor de pază se solicită inspectoratului judeţean de poliţie ori Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, avizarea planurilor tematice elaborate cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1010/2004.

Organizatorul cursului de calificare a agenţilor de pază, va solicita eliberarea atestatelor Serviciului Poliţiei de Ordine Publică din judeţul/Municipiul Bucureşti, în care acesta a fost organizat, prezentând tabel nominal pe suport de hârtie şi magnetic în Microsoft Excel cu datele de stare civilă ale absolvenţilor, codul numeric personal, adresa, numărul, data şi unitatea de poliţie emitentă a avizului, societatea care l-a trimis la curs, seria şi numărul certificatului de calificare.

Persoanele care provin din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, inclusiv militarii angajaţi pe bază de contract, gardienii publici sau poliţişti comunitari care au activat în aceste structuri pe baza unui contract de muncă, pot solicita eliberarea atestatului la serviciul poliţiei de ordine publică pe raza căruia îşi au domiciliul, prezentând documentele prevăzute la art.19 din Anexa nr.1 a H.G. nr.1010/2004, cu menţiunea că cererea de la lit. a) poate fi formulată şi în nume personal.

În vederea constituirii bazei de date centralizate, datele personalului atestat, vor fi transmise Direcţiei Poliţiei de Ordine Publică de către serviciile poliţiei de ordine publică prin sistemul informatic, în format Microsoft Excel, conform modelului din Anexa nr. 33.

Pentru a se evita eliberarea mai multor atestate unei singure persoane, pe originalul certificatului de calificare (verso) se va menţiona nr. / data atestatului şi unitatea emitentă, aplicându-se ştampila unităţii.

În cazul pierderii atestatului se va elibera un duplicat al acestuia, consemnându-se operaţiunea de eliberare pe certificatul de calificare.

În situaţia în care solicitantul atestatului prezintă un duplicat al certificatului de calificare se va verifica în evidenţe dacă persoanei în cauză i-a fost eliberat un alt atestat.

Atestatele se eliberează de inspectoratul judeţean de poliţie, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe raza căruia a absolvit cursul de calificare.

Pentru solicitările de eliberare a atestatelor adresate serviciilor poliţiei de ordine publică, după curgerea unui termen de 6 luni de la data avizului de înscriere la cursurile de calificare, se va prezenta şi certificatul de cazier judiciar . 

Activitatea desfăşurată de poliţişti ca specialişti în procesul de formare profesională a agenţilor de pază şi ordine, în comisiile de examinare, se va derula în baza dispoziţiei de numire a inspectorului şef, respectiv a directorului general.

Pentru participarea în comisiile de examinare a absolvenţilor vor fi nominalizaţi în mod obligatoriu ofiţerii specialişti cu experienţă în domeniul pazei. Aceştia se vor comunica comisiilor de autorizare judeţene ori a Municipiului Bucureşti la începutul anului.

Activitatea acestor poliţişti se va desfăşura potrivit Ordinelor comune ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei care reglementează domeniul.

Activitatea poliţiştilor în cadrul comisiilor de examinare constituie o sarcină de serviciu, nefiind retribuită suplimentar.

Powered by Bullraider.com